REGULAMIN SKLEPU

Elspaw.pl, Śrubtex-pol.pl, elspaw.pl - jest usługą Firmy Elspaw & Śrubtex-pol Sp.zo.o.
Właścicielem Elspaw.pl, Śubtex-pol.pl, elspaw.pl jest  Firma Elspaw & Śrubtex-pol Sp.zo.o. z siedzibą w Sanoku przy ul. Lwowska 1, O/Dębica ul. Świętosława 135 A.
NIP 6871835001
Regon
zrejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS :
- Numer konta bankowego: 19 1240 2340 1111 0010 0876 9995
- Adres poczty elektronicznej : debica@elspaw.pl,sanok@elspaw.pl
- Adres do korespondencji pocztowej: ul. Świętosława 135 A, 39-200 Dębica
Realizacja sprzedaży w elspaw.pl odbywa się według poniższego regulaminu.
Złożenie zamówienia w elspaw.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

Z oferty elspaw.pl  może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych i/lub prowadzi działalność gospodarczą w zakresie odpowiadającym stosownym zezwoleniom (obniżone stawki VAT).

Wymagania techniczne korzystania z usług elspaw.pl:
 - dostęp do internetu,
 - komputer z zainstalowaną przeglądarką,
 - komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie elspaw.pl produkty oferowane do sprzedaży.
Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "dodaj do koszyka" znajdującego się obok danego produktu a akceptacja całego zamówienia odbywa się po kliknięciu przycisku "Zamów".

Ilość produktów oferowanych w ramach elspaw.pl jest zmienna i podlega stałej aktualizacji.

Ilość produktów objętych promocją w elspaw.pl jest ograniczona. Ich sprzedaż realizowana jest na podstawie kolejności zamówień aż do wyczerpania zapasów.

elspaw.pl nie ponosi odpowiedzialności za niezgodności pomiędzy produktami jakie opisał Klient w uwagach do zamówienia a dostarczonymi w zamówieniu i nie będzie przyjmował związanych z taką sytuacją reklamacji.

Poprzez złożenie zamówienia w elspaw.pl Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie przez elspaw.pl danych osobowych podanych w formularzu zamówienia w stopniu niezbędnym do realizacji zamówienia oraz celów ewidencyjnych. Każdy Klient ma zagwarantowane prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych osobowych, może się także zwrócić z prośbą o skreślenie go z listy klientów. elspaw.pl zobowiązuje się nie udostępniać żadnych danych osobowych swoich klientów, zarówno danych adresowych, jak i adresów email, w celach niezwiązanych z realizacją zamówień.

Klientów korzystających z usług elspaw.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres.
elspaw.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić oraz zamówień składanych przez Klientów, którzy nie przestrzegają zasad niniejszego regulaminu.

elspaw.pl zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży produktu wybranego przez Klienta nie później niż na 1 godz. przed terminem realizacji zamówienia. O fakcie odstąpienia od umowy klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników elspaw.pl.

Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie, drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone przez pracownika realizującego zamówienie.

Klient ma prawo anulować zamówienie nie później niż 24 godziny przed wyznaczoną godziną realizacji zamówienia. Późniejsze anulowanie zamówienia lub też nieuzasadniona odmowa jego przyjęcia, nieobecność Klienta w wyznaczonym miejscu dostawy w wybranym przez Klienta przy składaniu zamówienia przedziale godzinowym traktowana jest jako naruszenie zasad niniejszego regulaminu.

 
Koszt dostawy podany jest w cenniku usług. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy elspaw.pl zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym. elspaw.pl ma prawo również do przeliczenia wartości dostawy zamówienia jeżeli dołączenie produktów opisanych przez Klienta w uwagach do zamówienia spowoduje przekroczenie kolejnego przedziałów wagowych zgodnie z cennikiem usług transportowych.

W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane a Klient zostanie obciążony kosztami transportu nie zrealizowanego zamówienia a w przypadku artykułów, których sprzedaż po nieudanej dostawie stała się niemożliwa - również kosztami tych artykułów.

Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia.

Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży.
Zamówienie stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy, iż asortyment oraz ceny poszczególnych produktów mogą ulec zmianie w czasie od chwili złożenia zamówienia do chwili zawarcia umowy. Telefoniczne potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi przyjęcie oferty według treści oświadczenia złożonego przez elspaw.pl i decyduje o chwili zawarcia umowy. Od momentu zawarcia umowy informacja o jej istotnych elementach, tj. o asortymencie i cenie wiąże oferenta. Niezależnie od powyższego, w razie zmiany asortymentu lub ceny poszczególnych produktów w czasie pomiędzy złożeniem zamówienia a przyjęciem go do realizacji, Klient ma prawo zrezygnować z zakupu danego artykułu, aż do momentu realizacji zamówienia.
 
elspaw.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.
 
W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę. Przyjęcie przesyłki przez kupującego, potwierdzone jego podpisem na liście przewozowym, traktowane będzie jako potwierdzenie jej zgodności z zamówieniem.

Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

W elspaw.pl istnieje możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 10 dni od dnia otrzymania przesyłki . W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić się w w/w terminie do Biura Handlowego w Rzeszowie wraz z dokumentem sprzedaży otrzymanym od kuriera i nienaruszonym produktem lub produktami. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy jeżeli zawiadomi o tym sprzedawcę w terminie trzech dni o otwarcia opakowania (nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub jego przydatności do użycia) w przypadku towaru paczkowanego lub otrzymania towaru sprzedawanego luzem. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien odmówić przyjęcia nie zamawianych produktów i nie zwłocznie powiadomić owww.elspaw.plrozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia wraz z


POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES W SKLEPIE ELSPAW&ŚRUBTEX-POL SP. Z O.O.

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych, które zostały przekazane przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług sklepu internetowe ELSPAW. 2. Aby powierzone dane były dobrze zabezpieczone przed dostępem do nich osobom nieupoważnionym, sklep wdrożył wewnętrzne procedury służące temu celowi. 3. Ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także z innymi aktami wykonawczymi jest stale sprawdzana i monitorowana.

II. Dane osobowe

1. Dane Osobowe przetwarzane są przez sklep na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika a także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. Sklep pozyskuje informacje o użytkownikach i ich zachowaniach poprzez: a) informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach dostępnych na stronie sklepu b) poprzez gromadzenie plików “cookies” Sklep gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. Dane zebrane w ten sposób są chronione i wykorzystywane wyłącznie do celów informacyjnych i marketingowych. Są również przetwarzane w celu związanym z realizacją danego zamówienia. 2. Do danych podanych w formularzu Użytkownikowi, który je tam umieścił, przysługuje wgląd. Użytkownik ten ma również prawo do modyfikowania oraz domagania się zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 3. Dane zgromadzone przez sklep są udostępnianie jedynie podmiotom zaangażowanym w realizacje zamówienia, w tym firmom, których zadaniem jest przewóz i dostawa przedmiotu zamówienia Zamawiającemu. 4. Wszelki zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych a także rozwój naszego sklepu mogą spowodować modyfikacje powyższej polityki prywatności o czym będziemy w sposób nie budzący wątpliwości na bieżąco informować. 5. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności sklep jest do Państwa dyspozycji. Dane kontaktowe podane są w zakładce Kontakt.

III. Administrator danych osobowych

Administratorem danych gromadzonych przez system zamówień w sklepie ELSPAW jest ELSPAWN prow. działalność gospodarczą pod firmą ELSPAW z siedzibą w Sanok ul. Lwoska 1, 38-500 Sanok

IV. Przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

Dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są przechowywane i przetwarzane w sposób zgodny z prawem, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO.

V. Uprawnienia podmiotu danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych podmiotowi danych osobowych przysługuje prawo do:

a) żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, b) żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych, c) żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych, d) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych, f) przeniesienia Pani/Pana danych osobowych,

VI. Ciasteczka (Cookies) – informacje ogólne

1. Sklep ElSpaw zbiera dane dotyczące korzystających ze strony w sposób automatyczny tylko i wyłącznie poprzez pliki cookies czyli tzw. ciasteczka 2. Pliki cookies in. ciasteczka, są danymi informatycznymi, w głównej mierze plikami tekstowymi, które są zapisywane a następnie przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika sklepu ElSpaw 3. Komunikacja sklepu z urządzenie końcowym Użytkownika poprzez pliki cookies jest objęta powyższą Polityką prywatności. 4. Pliki cookies obejmują nazwę strony internetowej, unikatowy numer a także czas ich przechowywania na urządzeniu końcowym Użytkownika. 5. Głównym celem plików cookies jest : -dostosowanie sklepu ElSpaw do indywidualnych potrzeb Użytkownika, którzy z niego korzystają poprzez jego odpowiednią optymalizację na podstawie zebranych danych. pozyskiwanie informacji o przeglądanych stronach bez identyfikacji personalnej -zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika -tworzenie statystyk, które ułatwiają określenie, sposobu korzystania ze stron internetowych przez użytkowników sklepu -utrzymanie sesji Użytkownika sklepu, dzięki czemu Użytkownik nie musi ponownie wpisywać swojego loginu i hasła 6. Komunikacja sklepu poprzez pliki cookies jest bezpieczna dla urządzenia końcowego Użytkownika. 7. Powyższy sposób komunikacji nie przenosi żadnych wirusów lub złośliwego innego oprogramowania na urządzenie końcowe Użytkownika. 8. Dane zawarte w plikach cookies są dopasowywane tylko do urządzeń końcowych na których plik cookies został zapisany. 9. Nie są również pobierane jakichkolwiek dane osobowe ani informacji poufne z urządzenia końcowego Użytkownika.

VII. Rodzaje plików cookies (ciasteczek) stosowanych przez Sklep

1. Sklep stosuje następujące typy plików cookies:

a) stałe - są to pliki pozostające w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika przez określony czas wynikający np. z ustawień przeglądarki lub do momentu ich całkowitego usunięcia z urządzenia końcowego przez Użytkownika.

b) sesyjne - to pliki tymczasowe, które są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika do chwili zakończenia korzystania z danej przeglądarki np. jej wyłączenia c) zewnętrzne tj pochodzące z zewnętrznych firm lub serwisów, które współpracują ze sklepem. d) badawcze dostarczające systemom analitycznym danych o popularności usług. 2. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konfigurowania plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania konkretnych przeglądarek internetowych. 3. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 4. Użytkownik Sklepu może także w każdej chwili za pomocą odpowiedniej funkcji w używanej przez siebie przeglądarce internetowej, usunąć całkowicie pliki Cookies ze swojego urządzenia końcowego. 5. Administrator informuje, że ograniczenie lub rezygnacja ze stosowania plików cookies może mieć negatywny wpływ na dostęp do niektórych funkcji na stronie sklepu.

VII. Udostępnianie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom

1. Sklep internetowy informuje, że zebrane w sposób powyższy dane osobowe Użytkowników mogą zostać udostępnione i być przedmiotem obrotu tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą tych Użytkowników. 2. Zgoda o której mowa, zostanie wyrażona przez zaznaczenie odpowiedniej nieobowiązkowej funkcji w trakcie dokonywania rejestracji Użytkownika. 3. Powyższa zgoda może zostać przez Użytkownika w każdej chwili cofnięta. 4. Pkt 1 nie dotyczy Użytkowników nie rejestrujących się w sklepie internetowym których dane nie są udostępniane I nie są przedmiotem obrotu. 5. Powyższa Polityka Prywatności i Cookies obowiązują od dnia 25.05.2018 r.